SFD:

2021/Iran/Online

به صورت برخط رویداد برگزار می‌کنیم.

تیم‌ها

لطفا پس از ساخت تیم، نشانی آن را به صورت دستی این‌جا درج کنید:

(ایده افزودن صفحه تیم‌های دیگر این است که ممکن است بیش از یک تیم در یک شهر یا منطقه وجود داشته باشد)

ایجاد صفحه تیم جدید:

در تمام موارد لازم است که CategoryCity2021 را در انتهای صفحه حفظ کنید تا شهر شما در فهرست قرار بگیرد.


CategoryCity2021

SFD: 2021/Iran/Online (last edited 2021-06-28 14:40:51 by Mostafa Ahangarha)