SFD:

SFD 2018/Estonia

In English

Register an event

To register an event, please go to end of current wiki page and create a city (or any other also smaller place) where are you organizing an event!

About Estonia

Operating system

We do not have fresh release of Estobuntu operating system but we encourage to use any of the GNU/Linux distribution you may like. Take a look at distroscreens.com what they look like.

We suggest:

... as of Ubuntu and its based GNU/Linux distros do have also Estonian ID-card software.

Event arranging

Event start guide. Event has pretty free format and you may adopt it to your needs and possibilities.

Some example event formats:

How to arrange event according to 21st century information age? Certainly using the Internet. There might be an issue when you need to be in multiple places at once. For instance there is a webinar software Jitsi Meet (online to use right away, to own server quick install guide). E.g. Firefox does not require add-on to share computer's screen - especially important when using own server. You can be in one event and share your activities to multiple places over Internet and multiple places can benefit of your activities and show.

Additional option is to share also command-line in near real-time in view mode over Internet whenever needed as from video stream is not possible to copy commands, etc. There is also possible to use command-line collaboratively over Internet. Additionally you may want to add screen subtitle by using screenkey to show in real-time what keystrokes were pressed.

Event can be arranged e.g. in school, vocational school, university, youth centre, library etc. http://wiki.softwarefreedomday.org/SfdContactingSchool

It is worth to plan early, engage students, younger people and promote the event early to ensure there will be participants. If there is a local newspaper that is posted for free to every citizen then ask to publish your event announcement there.

As this site refers to Estonian events then below are some references in Estonian language to facilitate arranging event and also activities afterwards. Links in English can be found from wiki front page (e.g. start guide), please see also event main page.

Contact

EESTI KEELES

Ürituse registreerimine

Ürituse registreerimiseks palun minna käesoleva vikilehe lõppu ja lisada linn (vms ka väiksem asukoht) kus sündmust korraldatakse!

Eesti riigist

Operatsioonisüsteem

Meil ei ole küll pakkuda värsket Estobuntu operatsioonisüsteemi versiooni kuid julgustame kasutama mistahes GNU/Linuxi tarkvarakomplekti, mis võib meeldida. Vaadata saab distroscreens.com, millised need välja näevad.

Soovitame:

... kuna Ubuntu ja selle alusel tehtud GNU/Linuxi tarkvarakomplektide jaoks on olemas ka Eesti ID-kaarditarkvara.

Ürituse korraldamine

Ürituse alustamise juhend.

Üritus on üsna vabas formaadis ja võib kohandada vastavalt oma vajadustele ja võimalustele.

Mõned näited sündmuse formaadist:

Kuidas korraldada üritust 21.sajandi infoühiskonnale kohaselt? Muidugi kasutades internetti. Võib tekkida olukord kus on vaja olla mitmes kohas korraga. Näiteks on olemas veebinaritarkvara Jitsi Meet (veebis kohe kasutamiseks, oma serverisse paigaldamise kiirjuhis). Näiteks Firefox ei nõua lisandit arvutiekraani jagamiseks - eriti oluline kui oma serverit kasutada. Saab olla ühel üritusel ja jagada oma tegevusi paljude asukohtadega üle interneti ja nii saavad kõik kasu tegevustest ja ettekannetest.

Lisavõimalus on vajadusel jagada käsurida peaaegu reaalajas vaatamisrežiimis üle interneti kuna videovoo seest ei ole võimalik käske jne kopeerida. Võimalus on ka koos ühiselt käsureal interneti vahendusel toimetada. Lisaks võib tekkida soov kasutada subtiitrit ekraanil programmi screenkey abil, et reaalajas näidata klahvisisestusi.

Üritust võib korraldada näiteks koolis, kutsekoolis, ülikoolis, noortekeskuses, raamatukogus jne. http://wiki.softwarefreedomday.org/SfdContactingSchool

Tasub varakult planeerida, õpilasi, tudengeid, noori kaasata ja aegsasti üritust reklaamida, et tuleks osalejaid. Kui näiteks ilmub kohalik ajaleht, mida tasuta elanikele postkastidesse pannakse siis uurige aegsasti seal üritusest teavitamise võimalust.

Inglisekeelsed viited leiab viki avalehelt (nt alustamise juhend), vt ka ürituse pealehte. Mõned eestikeelsed viited, mis aitavad üritust korraldada ja ka peale üritust edasi toimetada:

Kontakt

Places / Asukohad

Create a new place / Lisa uus asukoht


CategoryCountry2018

SFD: 2018/Estonia (last edited 2018-08-18 10:13:34 by EdmundLaugasson)